.


سمینارهای هفتگی

نام سخنران عنوان سمینار تاریخ برگزاری مکان برگزاری
 

 

 

غلامرضا طالبی

 

 

 

 

 قاب های قابل نمایش توسط عملگرهای کراندار (دانلود)

 

 

 

1398/09/08

 

 

 

سالن شهید پرتویی