دانشجویان

دانشجویان دکتری

نام ونام خانوادگیرشته تحصیلیاستاد راهنماعنوان پایان نامه
مرضیه اسلامی علی آبادریاضی محضغلامرضا طالبیبررسی قاب های قابل نمایش توسط عملگر های کراندار

دانشجویان کارشناسی ارشد

نام ونام خانوادگیرشته تحصیلیاستاد راهنماعنوان پایان نامه
مرضیه اسلامی علی آبادریاضی محضغلامرضا طالبیبررسی قاب های قابل نمایش توسط عملگر های کراندار