اطلاعیه دفاع از پایان‌نامه

دانشکده علوم ریاضی

دکتری

دفاع از رساله دکتری (آقای وحید واحدی)
file name : اطلاعیه-دفاع.docx
file size : 26 KB
دانلود
دانشجو: اکرم بی باک هفشخانی
file name : اطلاعیه-دفاع.pdf
file size : 409 KB
دانلود

کارشناسی ارشد

دانشجو: مرضیه اسلامی علی آباد
file name : دفاع.pdf
file size : 731 KB
دانلود