مدیران گروه

حسین نگارستانی
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار – استادیار

تلفن:

03431312250

پست الکترونیک: negarestani  AT vru.ac.ir

وب سایت

زمینه های علاقه مندی: نظریه توزیع ها، نرم افزارهای آماری، آموزش آمار

محمدصادق محققی
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری علوم کامپیوتر - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۸

پست الکترونیک: Mohagheghi@vru.ac.ir

داود فروتن نیا
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۸

پست الکترونیک: foroutan  AT vru.ac.ir