مدیران گروه

محمدصادق محققی
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری علوم کامپیوتر - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۸

پست الکترونیک: Mohagheghi AT vru.ac.ir

وب سایت

عباس مهدوی
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار - استادیار

 

تلفن
03431312250
پست الکترونیک: a.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

زمینه های علاقه مندی: تحلیل چند متغیره،
مدل های خطی و نظریه توزیع ها

داود فروتن نیا
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۸

پست الکترونیک: foroutan  AT vru.ac.ir

وب سایت