اعضای هیات علمی

گروه آمار

مصطفی طامندی
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۵۰

پست الکترونیک: tamandi AT vru.ac.ir

وب سایت

 

زمینه های علاقه مندی: نظریه توزیع ها، رده بندی مدل پایه، الگوریتم EM

حسین نگارستانی
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار – استادیار

تلفن:

03431312250

پست الکترونیک: negarestani  AT vru.ac.ir

وب سایت

 

زمینه های علاقه مندی: نظریه توزیع ها، نرم افزارهای آماری، آموزش آمار

عباس مهدوی
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار - استادیار

 

تلفن
03431312250
پست الکترونیک: a.mahdavi AT vru.ac.ir

وب سایت

زمینه های علاقه مندی: تحلیل چند متغیره،
مدل های خطی و نظریه توزیع ها

مالک فتحی زاده
سمت : هیات علمی گروه آمار
مامور به تحصیل - دانشجوی دکتری

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۵

پست الکترونیک: m.fathi  AT vru.ac.ir

وب سایت

 

زمینه های علاقه مندی: مدل بندی تصادفی

مسعود عجمی بختیاروند
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۹

پست الکترونیک: m.ajami AT vru.ac.ir

زمینه های علاقه مندی: احتمال – ناپارامتری – قابلیت اعتماد

وب سایت

رزومه

منصور زرگر
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۸۱

پست الکترونیک: zargar_m AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

زمینه های علاقه مندی: مفصل، وابستگی، آزمون های استقلال

امید خوارزمی
سمت : هیات علمی گروه آمار
دکتری آمار – استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۴

پست الکترونیک: Omid.kharazmi  AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

زمینه های علاقه مندی: نظریه اطلاع، قابلیت اطمینان

 

لیلا جباری
سمت : هیات علمی گروه آمار
مأمور به تحصیل - دانشجوی دکتری

تلفن:۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۷

پست الکترونیک: l.jabari AT vru.ac.ir

وب سایت

رزومه

گروه ریاضی

مرتضی ساحلی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی- رییس دانشکده علوم ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۵- 03431312320

پست الکترونیک: saheli@vru.ac.ir

وب سایت

محمد عبدی عربلو
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
کاندیدای دکتری آنالیز- مربی

پست الکترونیک: m.abdi AT vru.ac.ir

سیدعلی محمد محسنی الحسینی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - استادیار

تلفن: 03431312280

پست الکترونیک: amah  AT vru.ac.ir

وب سایت

مهران امینیان شاهرخ آبادی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری هندسه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۶

mehran.aminian@vru.ac.ir

وب سایت

مهدی کرمی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری سیستم های دینامیکی- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۸۲

پست الکترونیک: M. Karami AT vru.ac.ir

وب سایت

زهره نظری
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری هندسه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۷

پست الکترونیک: z.nazari@vru.ac.ir

وب سایت

غلامرضا طالبی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز- استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۸۴

پست الکترونیک: gh.talebi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

مهران نامجو
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز عددی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۶

پست الکترونیک: namjoo  AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

مهدی مصباح
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - استادیار - بازنشسته

پست الکترونیک: mesbah  AT vru.ac.ir

وب سایت

سمیه کریم زاده
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری جبر - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۵

پست الکترونیک: karimzadeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

داود فروتن نیا
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۸

پست الکترونیک: foroutan  AT vru.ac.ir

وب سایت

الهام زنگی آبادی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری هندسه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۶

پست الکترونیک:e.zangiabadi@vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

عباس عسکری زاده
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۷

پست الکترونیک: a.askari AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

آزاده علیجانی زمانی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۷۶

پست الکترونیک: alijani AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

احمد صفاپور
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۵۸

پست الکترونیک: safapour@vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمد شفیعی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری هندسه - دانشیار

تلفن: 03431312326

پست الکترونیک: mshafiee@vru.ac.ir

وب سایت

حسین سلمه ای
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری تحقیق در عملیات- استادیار

تلفن: 03431312365

پست الکترونیک: salmei@vru.ac.ir

وب سایت

زهره رهبانی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۷

پست الکترونیک: zrahbani@vru.ac.ir

وب سایت

محمد دولت آبادی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری سیستم های دینامیکی و تحقیق در عملیات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۸

پست الکترونیک: m.dolatabadi AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدعلی دهقان
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز- استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۷

پست الکترونیک: dehghan AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سیدعلیرضا حسینی دهمیری
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکترای تحقیق در عملیات - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۷

پست الکترونیک: dehmiry  AT vru.ac.ir

وب سایت

سیدمحمد حسینی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز عددی - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۶

پست الکترونیک: m.hasankhani  AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدعلی حسنخانی فرد
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۱

پست الکترونیک: m.hasankhani AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

سمیه حاجی رضایی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری جبر - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۷

پست الکترونیک: hajirezaei  AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

فیروزه جهانشاهی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی - بازنشسته
دکتری جبر - استادیار

پست الکترونیک: jahanshahi AT vru.ac.ir

وب سایت

حسن جمالی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۳- 03431312415

پست الکترونیک: jamali AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

مرتضی جعفرپور
سمت : هیات علمی گروه ریاضی- معاون فنآوری و پژوهش دانشگاه
دکتری جبر - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱2167- 03431312231

پست الکترونیک: m.j AT vru.ac.ir

وب سایت

فاطمه پنجه علی بیک
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز عددی - استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۵

پست الکترونیک: f.beik AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

اسما ایلخانی زاده منش
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۶۷

پست الکترونیک: a.ilkhani AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

مسعود امینی زاده
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری هندسه - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۸۲

پست الکترونیک: m.aminizadeh  AT vru.ac.ir

وب سایت

حمیدرضا افشین
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۶

پست الکترونیک: Afshin AT vru.ac.ir

رزومه

وب سایت

وب سایت قدیم

علی ابراهیمی میمند
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۸۴

پست الکترونیک: a.ebrahimi  AT vru.ac.ir

وب سایت

مهدیه ابراهیم پور
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری جبر - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۷

پست الکترونیک: m.ebrahimpour AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

غلامحسین آقابزرگی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری جبر - دانشیار

تلفن: ۳۱۳۱۲۲۳۱

پست الکترونیک: h.aghabozorgi  AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

 

علی آرمندنژاد
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز- استاد

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۶۶

پست الکترونیک: armandnejad AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

گروه علوم کامپیوتر

علی شکیبا
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری محاسبات علمی - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۵

پست الکترونیک: ali.shakiba AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدصادق محققی
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری علوم کامپیوتر - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۸

پست الکترونیک: Mohagheghi AT vru.ac.ir

وب سایت

بهرنگ چابکی
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
کارشناسی ارشد علوم کامپیوتر - مربی

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۴

پست الکترونیک: b.chaboki AT  vru.ac.ir

وب سایت

سید جلال سیدیزدی
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری سیستم های هوشمند - استادیار

پست الکترونیک: seyedyazdi AT vru.ac.ir03431312324

وب سایت

وب سایت قدیم

محمدرضا حیدریان
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری سیستم های هوشمند - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۵

پست الکترونیک: mrh AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم

محمود کشاورزی
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری سیستم های هوشمند - استادیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۲۰

پست الکترونیک: mkeshavarzi AT vru.ac.ir

وب سایت

مریم بابایی زارچ
سمت : هیات علمی گروه علوم کامپیوتر
دکتری محاسبات علمی- استادیار
 تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۴۴۷

پست الکترونیک: m.babaei AT vru.ac.ir

وب سایت