معاونت دانشکده

دانشکده علوم ریاضی

مرتضی ساحلی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۳۵۵

پست الکترونیک: saheli@vru.ac.ir

وب سایت