معاونت دانشکده

دانشکده علوم ریاضی

حسن جمالی
سمت : هیات علمی گروه ریاضی - معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم ریاضی
دکتری آنالیز - دانشیار

تلفن: ۰۳۴۳۱۳۱۲۲۷۳- 03431312415

پست الکترونیک: jamali AT vru.ac.ir

وب سایت

وب سایت قدیم