اخبار دانشکده

انتصاب سرکار خانم دکتر فاطمه پنجه علی بیک بعنوان عضو هیات تحریریه ی ژورنال معتبر ETNA

انتصاب سرکار خانم دکتر فاطمه پنجه علی بیک بعنوان عضو هیات تحریریه ی ژورنال معتبر ETNA   سرکار خانم دکتر فاطمه پنجه علی بیک، استاد تمام آنالیز عددی دانشگاه ولی ...
بیشتر بخوانید